Иммунология и биохимия

Тесты проверки знаний по биоэнергетике

КСпецкурс «Біоенергетика" 

 1. 1.      Сама корисна термодинамічна функція в біохімії:

[  ] ентропія

[  ] ентальпія

[  ] енергія системи

[#] вільна енергія

[  ] робота, чинена системою

 

 

 1. Спеціальний носій вільної енергії в біологічних системах:

[  ] АДФ

[#] АТФ

[  ] ГТФ

[  ] ЦТФ

[  ] ТТФ 

 1. 3.      Який спеціальний носій вільної енергії в біологічних системах має склад: аденін, рибоза,  трифосфат?

[  ] аденілова  кислота

[#] АТФ

[  ] АДФ

[  ] АМФ

[  ] ЦТФ

 

 1. 4.      При гідролізі АТФ до аденозиндіфосфату й ортофосфату вивільняється вільна енергія, рівна:

[#] – 7,3 ккал/моль

[  ] + 12 ккал/моль

[  ] – 12 ккал/моль

[  ]  - 1,36 ккал/моль

[  ] + 1,8 ккал/моль

 

 1. 5.      Що являє собою активна форма АТФ?

[  ] АТФ у стані синтезу

[#] комплекс АТФ із Mg2+

[  ] комплекс АТФ та бета-субодиниць

[  ] АТФ, зв'язана з актоміозином

[  ] АТФ, зв'язана з іонними каналами

 

 

 1. 6.      При гідролізі АТФ до аденозинмонофосфату і пірофосфату вивільняється вільна енергія, рівна:

[#] – 7,3 ккал/моль

[  ] + 12 ккал/моль

[  ] – 12 ккал/моль

[  ]  - 1,36 ккал/моль

[  ] + 1,8 ккал/моль

 

 

7. Вільна енергія, що вивільняється при гідролітичному розщепленні ангідридного зв'язку АТФ використовується:

[  ] підтримки температурного гомеостазу

[  ] ініціації окислювально-відновних процесів

[  ] утворення хелатів

[#] запуску реакцій, що вимагають припливу вільної енергії

[  ] гальмування катаболічних процесів

 

 1. 8.      Який цикл є основним  механізмом обміну енергії в біологічних системах?

[#] АТФ – АДФ

[  ] АТФ – Крф

[  ] Крф – АДФ

[  ] АТФ – Креатин

[  ] АМФ – АДФ

 

 1. Безпосередньо використовуваним донором вільної енергії в біологічних системах є:

[  ] ЦТФ

[  ] ГТФ

[  ] Кр~ф

[#] АТФ

[  ] комплекс АТФ – Кр~Ф

 

 1. 10.  Протягом якого часу  молекула АТФ витрачається в клітині після її утворення?

[  ] доби

[  ] 1 години

[#] 1 хв.

[  ] 1 с

[  ] 12 годин

 

 1. 11.  Скільки АТФ витрачає людина за 24 години?

[  ] 1 моль

[#] ~40 кг

[  ] 0,5 кг/хв.

[  ] 1 кг

[  ] дорівнює масі тіла

 

 1. 12.   Чи вірно твердження: АТФ постійно утвориться і споживається, а потому не є формою запасання  вільної енергії

[#] да

[  ] немає

 

 1. 13.  У біологічних системах високий потенціал переносу фосфатної групи мають перераховані з'єднання, за винятком:

[  ] АТФ

[#] фосфат

[  ] фосфоенолпіруват

[  ] ацетил фосфат

[  ] креатин фосфат

 

 

 1. 14.  Термодинамічна сутність ролі АТФ – це:

[#] функціонування як енергосопрягаючого агента

[  ] запасання енергії окислювання

[  ] звільнення енергії відновлення

[  ] забезпечення ресинтеза КрФ

[  ] акцептор вільної енергії

 

 1. Основні переносники електронів при окислюванні паливних молекул?

[  ] НАДФ

[#] НАД і ФАД

[  ] НАД і НАДФ

[  ] цитохром з

[  ] цитохром b

 

17. У якому переноснику електронів реакційно-здатна частина представлена ізоалоксазиновим кільцем?

 

[  ] НАД

[  ] НАДФ

[  ] цитохром c

[  ] цитохром b

[#] ФАД

 

18. Який з акцепторів електронів при окислюванні паливних молекул приєднує два

 протону

[  ] НАД

[  ] НАДФ

[#] ФАД

[  ] ФАД і НАД

[  ] НАД і НАДФ

 

19. Головний донор електронів у відбудовних синтезах?

[  ] ФАДН2

[  ] НАДН

[#] НАДФН

[  ] Коферменту А

 

 

 1. 19.    Скільки стадій генерування енергії при окислюванні живильних речовин описав Ганс Кребс?

[  ] 1

[  ] 4

[#] 3

[  ] 10

[  ] 12

 

 

 1. 20.    Як називається третя стадія генерування енергії при окислюванні живильних речовин?

[  ] Цикл Кноопу

[#] Цикл Кребса

[  ] Цикл Кору

[  ] Цикл Гензелайту

[  ] Пентозофосфатний цикл

 

 1. 21.    21. Що відображує  формула: [АТФ]+1/2[АДФ]/[АТФ]+ [АДФ] +[АМФ] ?

[  ] Запас АТФ у клітині

[  ] Інтенсивність утворення АТФ

[  ] Ступінь її використання

[  ] Молярні фракції АТФ і її метаболітів

[#] Енергетичний заряд клітини

 

 

 1. Енергетичний статус клітини характеризують два показники:

[#] Енергетичний заряд клітини і потенціал фосфорилювання

[  ] Рівень НАДН і НАДФН

[  ] Енергетичний заряд   і НАДФН

[  ] Енергетичний заряд  і рівень НАДН

[  ] Рівень ФАДН2  потенціал фосфорилювання

 

 

23. Метаболичними шляхами енергетичного обміну є всі перераховані, крім:

[  ]  гліколіз

[  ]  бета-окислювання вищих жирних кислот

[#]  протеоліз

[  ]  цикл трикарбонових кислот

[  ]  окисне фосфорилювання

 

 1. 23.  Основний механізм синтезу АТФ:

[  ]  бета-окислювання жирних кислот

[#]  окисне фосфорилювання

[  ]  пентозофосфатний шунт

[  ]  цикл Кребса

[  ]  глюконеогенез

 

24. Вуглекислий газ утвориться в реакціях:

[  ]  гліколізу

[  ]  пентозофосфатного шунта

[#]  циклу Кребса

[  ]  окисного фосфорилювання

[  ]  синтезу холестерину

 

25. У результаті  реакцій пентозофосфатного шунта утворяться:

[  ]  піровиноградна  кислота

[  ]  лактат

[#]  НАДФН

[  ]  ацетил-КоА

[  ]  АТФ

 

26. Гліколіз – це реакції:

[  ]  синтез глікогену

[  ]  окислювання глікогену до лактату

[  ]  окислювання глюкози до ацетил-КоА

[#]  окислювання глюкози до лактату

[  ]  окислювання глюкози до вуглекислого газу і води

 

27. Субстратом енергетичного обміну можуть бути всі перераховані речовини, крім:

[#]  катехоламінів

[  ]  вуглеводів

[  ]  ліпідів

[  ]  кетонових тіл

[  ]  амінокислот

 

28. Cо-фактором ферментативних реакцій може бути:

[  ]  піровиноградна кислота

[  ]  ацетил-КоА

[  ]  цитохроми

[#]  нікотинамідаденіндінуклеотид

[  ]  АТФ

 

29.У результаті бета-окислювання жирних кислот утвориться:

[#]  ацетил-КоА

[  ]  лактат

[  ]  кетонові тіла

[  ]  тригліцериди

[  ]  АТФ

 

30. Продукт  аеробного окислення глюкози:

[  ]  триози

[  ]  вуглекислий газ

[  ]  лактат

[#]  вуглекислий газу і вода

[  ]  вода

 

31. Макроергичним з'єднанням є:

[  ]  глюкоза

[  ]  НАД

[  ]  глікоген

[  ]  жирні кислоти

[#]  АТФ

 

32. До складу дихального ланцюга мітохондрій входять:

[#]  цитохроми

[  ]  трикарбонові кислоти

[  ]  глікофосфати

[  ]  амінокислоти

[  ]  вітаміни

 

33. Про тканинну гіпоксію свідчить:

[  ]  гіпоальбумінемія

[#]  збільшення в сироватці лактату

[  ]  збільшення активності АЛТ, АСТ

[  ]  гіперкоагуляція

[  ]  зниження споживання кисню

 

34. Гіпоксія часто виникає при наступних станах, крім:

[#].  шоку

[  ]  серцевої декомпенсації

[  ]  анеміях

[  ]  легеневої недостатності

[  ]  ниркової недостатності

 

35. Креатинфосфат у клітинах виконує функцію:

[  ]  кофактора

[  ]  вітаміну

[  ]  ферменту

[  ]  медіатора

[#]  переносника енергії

 

 

 

36. Окисне фосфорилювання  здійснюється в:

[  ]  ядерцях

[  ]  лізосомах

[#]  мітохондриях

[  ]  апараті Гольджи

[  ]  цитоскелеті

 

37.Рівняння ΔΕ = E B  - EA = Q – W,

де EA    -  енергія системи на початку процесу;

EB – енергія наприкінці процесу;

Q – тепло;

W – робота, яка зроблена системою

 не є вираженням:

[  ] першого закону термодинаміки

[  ] залежності  зміни енергії системи  від  початкового і кінцевого станів;

[  ] загальна енергія системи і навколишнього середовища – величина постійна;

[#] другого закону термодинаміки

 

 

38. Який закон термодинаміки визначає умови можливості спонтанного протікання реакцій?

 

[#] Другий

[  ] Перший

[  ] Третій

[  ] Ніякий

[  ]

 

39. Яка  функція, відмінна від ΔE,  дозволять пророчити спонтанність процесу?

 

[  ] – ентальпія;

[#] – ентропія .

 

40. Ентропія (ΔS) – це міра

[  ] ступеня упорядкованості системи;

[#] ступеня раз упорядкованості системи

[  ] вільної енергії

[  ]  спряженості систем

[  ]  константи рівноваги системи

 

41. Ентропія системи зростає (ΔS +), коли

[  ] знижується ступінь разупорядкованості системи;

[  ] система прагне до стану рівноваги;

[#] збільшується ступінь разупорядкованості системи.

[  ] ентропія системи – величина константна

 

42. Який закон термодинаміки говорить: процес може протікати спонтанно тільки за умови збільшення суми  ентропій системи і навколишнього середовища?

[  ] перший

[  ] третій

[#] другий

[  ] усі відповіді вірні

[  ] усі відповіді невірні

 

43. Рівняння (ΔS системи +ΔS середовища) > 0 відбиває:

 

[  ] перший закон термодинаміки;

[#] другий закон термодинаміки;

[  ] необоротність процесу

[  ] активаційний потенціал

[  ] енергію сполучених реакцій

 

44. При якій умові під час спонтанного процесу ентропія системи може зменшуватися ?

[  ] якщо ентропія навколишнього середовища зменшується так, що їхня сума виявляється негативною величиною

[#] якщо ентропія навколишнього середовища збільшується так, що їхня сума виявляється  позитивною величиною

[  ] ні при якому

[  ] у роки сонячної активності

[  ] у фази повні

 

45. Утворення високоупорядкованої біологічної структури термодинамічне можливо тому, що:

[#] зниження ентропії в такій системі відшкодовується підвищення ентропії навколишнього середовища

[  ] зниження ентропії в такій системі не відшкодовується підвищення ентропії навколишнього середовища.

[  ] питання некоректне

[  ] термодинаміка не має носіння до процесів синтезу в клітці

[  ] біологічні процеси не підкоряються законам термодинаміки

 

 

47. Рівняння ΔG = ΔH – TΔS – це рівняння

[#] Гіббса

[  ] Полежаєва

[  ] першого закону біоенергетики

[  ] другого закону термодинаміки

[  ] закону збереження енергії

 

48. У чому переваги рівняння Гіббса перед рівнянням другого закону термодинаміки?

[#] у це рівняння не входять ніякі параметри навколишнього середовища і зміна вільної енергії (ΔG)  служить критерієм можливості спонтанного протікання реакції

[  ] вони рівноцінні

[  ] питання некоректне

[  ] навпроти, другий закон більш узагальнюючий, чим рівняння Гіббса

 

49. Зміна вільної енергії (ΔG) служить критерієм можливості спонтанного протікання реакції?

[#] да

[ ] немає

 

50. Якщо система знаходиться в рівновазі і не перетерплює ніяких змін , то ΔG системи:

 

[#] дорівнює 0

[  ] має негативне значення

[  ] має позитивне значення

[  ] прагне до нескінченності

[  ]  не дорівнює нулю

 

 

51. Реакція може йти спонтанно, якщо ΔG системи:

 

[] дорівнює 0;

[# ] має негативне значення;

[] має позитивне значення.

 

52. Що визначає вільну енергію системи?

 

[#] різниці вільної енергії кінцевого стану (продуктів)

і вільної енергії початкового стану (реагуючих речовин);

[  ] суми вільної енергії кінцевого стану (продуктів)

і вільної енергії початкового стану ( реагуючих речовин);

[  ] механізм реакції і шляху перетворення

[  ] ентропія

[  ] ентальпія

53. Яка з двох величин  служить критерієм спонтанності  біохімічних реакцій – ΔG  чи ΔG0’?

 

[#]] ΔG0

[  ]  ΔG

 

54. Яке з'єднання служить спеціальним носієм вільної енергії в живих організмах?

[  ] такого з'єднання немає;

[#] АТФ

[  ] Креатинфосфат

 

55 Чи можна описати утворення молекули АТР у термінах точного хімічного механізму елементарних стадій?  

[  ] Так

[#] Немає

 

58. Рушійної силою процесу утворення АТФ служить:

[#]Енергія електричного полю, що існує на внутрішній мембрані мітохондрій

[  ] Енергія сонячного світла

[  ] Енергія електронів, що переміщаються по дихальному ланцюзі

[  ] Окислювально-відновні реакції циклу трикарбонових кислот

[  ] Усі відповіді правильні

 

59. Що служить джерелом енергії електричного полю  внутрішньої мембрани мітохондрій (у загальному виді)?

[#] Окислювання в мітохондріях киснем до вуглекислого газу і води обмеженого набору низькомолекулярних органічних кислот, що утворяться в ході метаболізму білків, жирів і вуглеводів

[  ] Живильні речовини (білки, жири, вуглеводи)

[  ] Різниця потенціалів зовнішньої і внутрішньої мембрани мітохондрій

[  ]  Різниця рН зовнішньої і внутрішньої мембрани мітохондрій

 

60. Споживання кисню клітиною як окислювача називають:

[  ] горіння;

[#] внутрішньоклітинне дихання

[ ] окисний вибух

[  ]дихальний вибух

[  ] окислювання

[  ] окислювально-відновний процес

 

61 Енергія, що звільняється клітинах у результаті хімічної реакції окислювання, не використовується:

[  ] як запас корисної енергії;

[  ] терморегуляції;

[  ] утворення корисних з'єднань;

[  ] виведення з організму  ксенобіотиків і кінцевих продуктів обміну;

[  ] як механізм, що прискорює еволюцію

[#] для запуску ракет

 

 

62 Енергія, що звільняється при окислюванні, не трансформується в електрохімічну:

[  ] на поверхні плазматичної мембрани;

[  ] у ЕПР;

[  ] у внутрішній мембрані мітохондрій;

[  ] у матриксі мітохондрій.

[#] у цитоплазмі

 

 

63. Трансформація енергії окислювання в електрохімічну здійснюється:

 

[  ] спонтанно

[#] оксидоредуктазами внутрішньої мембрани мітохондрій;

[  ] ферментами циклу трикарбонових кислот

[  ] ферментами бета окислювання жирних кислот

 

64. Сукупність оксидоредуктаз,  які каталізують процес внутрішньоклітинного дихання, називають:

[  ] ферменти циклу трикарбонових кислот;

[  ] гліколіз

[  ] окислювально-відновний потенціал;

[#] дихальний ланцюг

[  ] метаболон

 

65. Для виникнення електричного полю  (одна сторона мембрани заряджена негативно, друга позитивно) необхідно, щоб ферменти дихального ланцюга здійснювали:

[  ] перенос протонів від донора до акцептора уздовж ланцюга;

[  ] перенос електронів від донора до акцептора  уздовж ланцюга;

[ #] векторний , спрямований  до сторін мембрани, перенос електронів від відновлювача до окислювача.

[  ] усі відповіді вірні

[  ] усі відповіді невірні

 

66. Ферментативний процес окислювання в тканинах можна розглядати як:

[#] відщіплення двох атомів водню, кожний з який складається з протона й електрона;

[  ] відщіплення  двох електронів;
 [  ] відщіплення двох протонів

[  ] окислювально-відновний процес

[  ] відщіплення одного протона й одного електрона

 

67. У водяному розчині вільно можуть існувати:

 

[#] протони

[  ] електрони

[  ] протони й електрони

[  ] моносахара

[  ] амінокислоти

 

68. Кожний фермент, який каталізує окислювально-відновну реакцію, не містить як пастку електронів:

[  ] іони металів  перемінної валентності

[  ]  відповідні простетичні групи;

[  ] органічні чи неорганічні   молекули або атоми різної хімічної природи;

[  ] кофактори

[#] іони одновалентних металів

 

69. Кофактор дегідрогеназ не виконує роль:

[  ] пастки електронів;

[  ] зв'язування протонів;

[  ] пастки електронів і зв'язування протонів

[#] зв'язування субстрату окислювання

 

 

70. Вільними кофакторами дегідрогеназ  є:

 

[#] НАД  та НАДФ

[  ] ФАД

[  ] ФМН

[  ] убіхінон Q

[  ] убіхінон Q та НАД

 

71. Дихальний ланцюг здійснює:

 

[  ] синтез АТФ;

[  ] гідроліз АТФ;

[#] окиснювання мітохондріального НАДН киснем;

[  ] відновлення мітохондріального НАД у реакціях циклу трикарбонових кислот.

 

72. Задача ферментів дихального ланцюга не складається з:

 

[#] здійснення «вибуху» гримучого газу з величезним виділенням енергії у  вигляді тепла;

[  ] східчастому звільненні енергії електронів і накопиченні її у формі придатної  для синтезу АТФ;

[  ] упорядкованому переносі електронів на кисень від компонентів з великим окислювально-відновним потенціалом до  меншого, і запасаючи енергію. 

 

73. Сумарний процес переносу двох електронів від NADH на кисень  здійснюється:

[#] трьома ліпопротеїдними комплексами (I, III,IV);

[  ] п'ятьма ліпопротеїдними комплексами;

 [  ] чотирма комплексами металоферментів

[  ] тільки цитохромами

[  ] тільки ферментом Варбургу

 

74 До загальних властивостей  комплексів,  яки каталізують векторний перенос електронів з НАДН на кисень, не відносяться:

[  ] ліпопротеїдна  природа

[  ] висока молекулярна маса

[  ]  будова  з великої кількості субодиниц

[  ] плавають у фосфоліпідної мембрані так, що дно і верхівки контактують з водяними фазами матрикса і мітохондрій;

[  ] кожен комплекс каталізує  окислювально-відновну реакцію

[#] наявність іонів Mn

 

 1. Який комплекс дихального ланцюга називається НАДН- убіхінон Q оксидоредуктаза?

[#] I

[ ] II

[ ] III

[ ] IV

[ ]V

76. Який комплекс дихального ланцюга містить у своєму складі  флавін, залізо-сірчані комплекси, більш  як 40  поліпептидних ланцюгів, убіхінон Q?

 

[#] I

[ ] II

[ ] III

[ ] IV

[ ]V

 

77. Який комплекс дихального ланцюга містить у своєму складі   залізо в складі залізосірчаних комплексів  і в складі  цитохромів b(I) і b(II) ?

[ ] I

[ ] II

[ #] III

[ ] IV

[ ]V

 

 1. Який комплекс дихального ланцюга називають дихальний  фермент Варбургу?

 

 

[ ] I

[ ] II

[  ] III

[ #] IV

[ ]V

 

79. Ким запропонована ідея хеміосмотичного сполучення  подиху й окисного фосфорилювання?

[ ] Скулачевим [  ]

[#] Мітчелом П.

[ ] Бором Н.

[ ]Андерсеном Х.

 

80. Кожний із трьох комплексів, що складають дихальний ланцюг, при переносі електронів не бере участь у:

 

[  ] переносі протонів через мембрану, що сполучає;

[  ] формуванні електричного потенціалу;

[  ] формуванні рН градієнта мітохондрій

[#] формуванні структури АТФ-синтази

[  ] у  транслокації АТФ

 

 

81. Хеміосмотичний принцип сполучення не реалізований у конструкціях комплексів дихального ланцюга ?

 

[  ] окислювально-відновна петля;

[  ] протонний насос;

[#] електронна помпа

 

 

82. Яка зі структур дихального ланцюга не входить до складу V комплексу?

 

[  ] АТФ-синтаза;

[  ] F1-F0 АТФ-синтаза;

[  ] H+- АТФ – синтаза

[  ] α3β3γεδ

[#] НАДН-убіхінон Q оксидоредуктаза

 

83. Комплекс II дихального ланцюга?

 

[#] Сукцинат – убіхінон Q  оксидоредуктаза;

[  ] FAD, цитохром  b560, убіхінон Q;

[ ] цитохром c

[  ] залізо-сірчані комплекси

[  ] Q-Cyt c  оксидоредуктаза

 

 

84. Три конвертовані форми енергії в живих клітинах?

 

[#] АТФ, натрієвий потенціал, протонний потенціал;

[  ] АТФ, АДФ, Р;

[  ] АТФ, ГТФ, ЦТФ.

[  ] протонний потенціал, АТФ, ГТФ

[  ] АТФ, АДФ, натрієвий потенціал

 

85. Який закон біоенергетики затверджує:

Жива  клітина уникає прямого використання енергії зовнішніх ресурсів для здійснення корисної роботи. Вона спочатку перетворює її в одну з трьох конвертованих форм енергії: АТФ, протонний чи натрієвий потенціал?

 

[#] перший;

[  ] другий;

[  ] третій

[  ] Рауля

[  ] Паскаля

 

 1. 86.  Який закон біоенергетики затверджує:

Будь-яка жива  клітина завжди розташовує як мінімум двома формами накопичення  енергії: водорозчинною (АТФ) і зв'язаної з мембраною (протонний чи натрієвий потенціал)?

[  ] перший;

[ #] другий;

[ ] третій.

[  ] Скулачева

[  ] Паскаля

 

87. Який закон біоенергетики затверджує: конвертована  енергія клітин може перетворюватися одна в іншу; тому одержання хоча б однієї з них досить для підтримки життєдіяльності?

 

[  ] перший;

[  ] другий;

[ #] третій.

[  ] Геса

[  ] Скулачева

 

88. Взаємоперетворення АТФ, протонного і натрієвого потенціалів здійснюються спеціальними ферментами. Взаємоперехід  АТФ <<–––>> протонний потенціал каталізується :

[  ] АТФ транслоказою

[  ] Na+-АТФ-синтазою;

[  ] H+/Na+антипортером;

[#] H+-ATФ-синтазою.

[  ] протеїнкиназою

 

89. Взаємоперетворення АТФ, протонного і натрієвого потенціалів здійснюються спеціальними ферментами. Взаємоперехід  АТФ <<–––>> натрієвий потенціал каталізується:

[#] Na+-АТФ-синтазою

[  ] H+/Na+антипортером

[  ] H+-ATФ-синтазою

[  ] АТФ транслоказою

[  ] протеїнкиназою А

 

90. Взаимопревращения АТФ, протонного и натриевого потенциалов осуществляются специальними ферментами. Равновесие протонний потенциал

<<–––>> натриевий потенциал забезпечується:

[  ] Na+-АТФ-синтазою;

[#] H+/Na+антипортером;

[  ] H+-ATФ-синтазою.

[  ] АТФ транслоказою

[  ] протеїнкіназою G

 

91. Клітина тварин має у своєму розпорядженні наступні форми конвертованої енергії:

[#] АТФ, натрієвий потенціал, протонний потенціал;

[  ]АТФ, ГТФ, ЦТФ

[  ] АТФ, натрієвий потенціал, ацетил-КоА

[  ] натрієвий і протонний потенціал, фосфоєнолпіруват

[  ] АТФ, протонний потенціал, ЦТФ

 

92. Клітини рослин  мають у своєму розпорядженні наступні форми накопичення конвертованої енергії:

 

[] АТФ, натрієвий потенціал, протонний потенціал;

[ ]АТФ;

[ ] АТФ, натрієвий потенціал;

[ ] натрієвий і протонний потенціал;

[#] АТФ і протонний потенціал.

 

 1. У  клітинах тварин   натрієва енергетика характерна для:

 

[#] плазмолеми

[  ] внутрішньоклітинних мембран

[  ]  мікросом

[  ] пероксисом

[  ] ЕПР

 

 1. У  клітинах тварин протонна енергетика  характерна для:

 

[  ] плазмолеми;

[#] внутрішньоклітинних мембран.

[  ] мікросом

[  ] пероксисом

[  ] ЕПР

 

 

 1.  Окисне фосфорилювання– це:

[#] забезпечений протонним потенціалом синтез АТФ з АДФ+Рн у дихальному ланцюзі

[  ] фосфорилюванняе білків цитоплазми протеїнкиназами – донор фосфатних груп АТФ

[  ] це синтез АТФ у реакціях гліколізу

[  ] фосфорилювання білків цитоплазми за  участью АТФ

[  ] реакції циклу трикарбонових кислот

 

 1. Каталітичні центри АТФ-синтази розташовані на:

 

[#] β - субодиницях F1 комплексу, що сполучає

[ ] α – субодиницях  F1 комплексу, що сполучає;

[ ] β- і α – субодиницях F1 комплексу, що сполучає;

[ ] F0 – комплексу, що сполучає

[  ] на дихальному ферменті Варбургу

 

 1. АТФ-синтаза – фермент, активність якого визначається:

[ ] рівнем іонів магнію;

[ ] рівнем АТФ і АДФ

[#] ротацією γ – субодиниці F1-F0 – комплексу, що сполучає

[  ] ротацією F0– комплексу, що сполучає

[  ] рівнем Рн

 

 

 1. Який комплекс АТФ - синтази має склад: α3β3γεδ?

[  ] F0;

[#] F1.

[  ] F0 – F1

[  ] «Q-цикл»

[  ] QH2 – цитохром c

  

Поиск по сайту